TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1541 hồ sơ

Đang xử lý
18 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.55 (%)